SCIOS Scope 10 | NTA 8220 inspectie

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NTA 8220 en conform SCIOS scope 10 is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre elektrisch materieel aanleiding kan geven tot brand. Het is dus niet zozeer een inspectie op basis van normen, maar eerder een risicobeoordeling. De omvang van de inspectie is afhankelijk van het gebruik en de leeftijd van de installatie en de eisen die verzekeraars stellen.

Scope 10 – de inspectie

Tijdens deze inspectie beoordelen wij het risico op het ontstaan van brand in elektrische installaties en in de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Met de toepassing van deze norm is een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrisch materieel te beoordelen vastgelegd. Er staat in omschreven wat er gecontroleerd moet worden en op welke wijze dat moet gebeuren.

Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controlemethodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering. Doel is om helderheid en eenduidigheid te krijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.


Binnen vijf werkdagen een offerte op maat? Vraag een offerte aan voor een scope 10 inspectie.

Offerte aanvragen Contact

VRAGEN

1. Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie?

Nog altijd ontstaan de meeste branden door onveilige situaties in elektrisch materieel. Het bleek dat bestaande inspecties, zoals een NEN3140-inspectie, op punten tekort schoten om de veiligheid te borgen. Daarop zijn de SCIOS Scope 8 en 10 inspectie ontwikkeld, waarbij Scope 10 inzoomt op brandrisico’s.

Het zijn methodieken die zijn gebaseerd op de NTA8220 en VIER-methodiek.

2. Hoe ziet een SCIOS Scope 10 inspectie op basis van de NTA 8220 eruit?

In grote lijnen ziet de inspectie er hetzelfde uit als een SCIOS Scope 8  inspectie. Maar waar wij bij een SCIOS Scope 8 inspectie de vaste elektrische installatie inspecteren, nemen wij bij een SCIOS Scope 10 inspectie ook het overig elektrisch materieel mee, zoals apparaten, machines en snoeren.

Een SCIOS Scope 10 inspectie op basis van NTA 8220 bestaat feitelijk uit drie onderdelen:

  • Een visuele inspectie, waarbij het elektrisch materieel wordt onderworpen aan een controle op zichtbare gebreken of sluimerende gebreken.
  • Een inspectie viametingen en beproevingen. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de technische staat van het elektrisch materieel.
  • Een thermografische inspectie. Dan gaat het bijvoorbeeld om eventuele hotspots in groepenkasten en metingen op mogelijke overbelasting van aansluitpunten.

3. Dient de elektrische installatie tijdens de inspectie spanningsloos te worden gemaakt?

Ja, voor bepaalde metingen en beproevingen dient de installatie tijdelijk en gedeeltelijk spanningsloos te worden gemaakt. Manders Thermografie doet dit altijd in overleg met de opdrachtgever en gebruiker.

 

Voor het uitvoeren van spanningsloze metingen is het belangrijk dat er een actuele groepenverklaring aanwezig is, zodat de juiste groepen geschakeld worden.

 

Iedere aardlekbeveiliging dient ongeveer 1 minuut uitgeschakeld te worden voor deze meting.

 

De spanningsloze metingen voeren wij tijdens reguliere werktijden uit. Indien gewenst doen wij deze werkzaamheden tijdens een pauze of na werktijd. Als een spanningsloze meting tijdens reguliere werktijden absoluut niet mogelijk is, kunnen wij deze ook inplannen buiten werktijden.

4. Wat levert een SCIOS Scope 10 inspectie op?

Elke inspectie vatten wij samen in een heldere rapportage. Dat rapport vullen wij aan met een certificaat. Dit is het officiële bewijsstuk dat u als organisatie voldoet aan de verplichting van uw verzekeraar.

 

 

5. Wat is het tarief van een SCIOS Scope 10 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
  • het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers);
  • de toepassing van de elektrische installatie (bijvoorbeeld: kantoor, winkel, opslag of industrie).

6. Wie mag een SCIOS Scope 10 inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS Scope 10 gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

Manders Thermografie BV is sinds 2019 SCIOS Scope 8 en 10 gecertificeerd.