SCIOS Scope 8 | NEN 3140 inspectie

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN 3140 en conform SCIOS scope 8 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie en van de eisen die de Arbo of anderen (zoals de verzekeraar) daaraan stellen.

Veiligheid volgens de Arbowet

De Arbowet stelt dat het een taak van de werkgever is om te borgen dat de elektrische installatie die gebruikt wordt veilig is. De in het Arbobesluit geformuleerde eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn in de NEN 3140 concreet verder uitgewerkt.

Scope 8 – de inspectie

De NEN 3140 norm schrijft voor dat een elektrische installatie periodiek dient te worden geïnspecteerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. Doel van de inspectie is om te bepalen of de installatie veilig kan worden gebruikt. Het is niet zo van belang of de installatie tot in detail voldoet aan de voorschriften. Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht in gebruik van de installatie en juiste toepassing van de voorschriften.


Binnen vijf werkdagen een offerte op maat? Vraag een offerte aan voor een Scope 8 inspectie.

Offerte aanvragen Contact

VRAGEN

1. Wat is een SCIOS Scope 8 inspectie?

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee.

 

Een SCIOS Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’.

 

Een SCIOS Scope 8 inspectie zoomt heel specifiek in op de ARBO-omstandigheden. Met het inspectierapport in handen laat u de verzekeraar en/of ARBO-dienst zien dat uw vaste elektrische installaties veilig zijn in het gebruik.

 

Een SCIOS Scope 8 inspectie kan op zichzelf staan. Vaak voeren we deze uit in combinatie met een SCIOS Scope 10 inspectie. Bij Scope 10 ligt de nadruk op het inspecteren van brandrisico’s van elektrisch materieel.

2. Hoe ziet een SCIOS Scope 8 inspectie op basis van NEN 3140 eruit?

In grote lijnen ziet de inspectie er hetzelfde uit als een NEN 3140 inspectie.

 

Een SCIOS Scope 8 inspectie op basis van NEN 3140 bestaat feitelijk uit twee onderdelen:

  • Een visuele inspectie, waarbij de installatie wordt onderworpen aan een controle op zichtbare gebreken of sluimerende gebreken.
  • Een inspectie via metingen en beproevingen. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de technische staat van de installatie, afgezet tegen de eisen in deel 62 van de NEN 1010.

3. Dient de elektrische installatie tijdens de inspectie spanningsloos te worden gemaakt?

Ja, voor bepaalde metingen en beproevingen dient de installatie tijdelijk en gedeeltelijk spanningsloos te worden gemaakt. Manders Thermografie doet dit altijd in overleg met de opdrachtgever en gebruiker.

 

Voor het uitvoeren van spanningsloze metingen is het belangrijk dat er een actuele groepenverklaring aanwezig is, zodat de juiste groepen geschakeld worden.

 

Iedere aardlekbeveiliging dient ongeveer 1 minuut uitgeschakeld te worden voor deze meting.

 

De spanningsloze metingen worden tijdens reguliere werktijden uitgevoerd. Indien gewenst doen wij deze werkzaamheden tijdens een pauze of na werktijd. Als een spanningsloze meting tijdens reguliere werktijden absoluut niet mogelijk is, kunnen wij deze ook inplannen buiten werktijden.

4. Wat levert een SCIOS Scope 8 inspectie u op?

Elke inspectie vatten wij samen in een heldere rapportage. Dat rapport is het officiële bewijsstuk dat u als organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting om de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers of gebruikers van de installatie te borgen.

 

 

5. Wat is het tarief van een SCIOS Scope 8 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
  • het aantal verdeelinrichtingen (hoofdverdelers en onderverdelers);
  • de toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, winkel, opslag of industrie).

6. Wie mag een SCIOS Scope 8 inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS Scope 8 gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

Manders Thermografie BV is sinds 2019 SCIOS Scope 8 en 10 gecertificeerd.

7. Voldoet een SCIOS Scope 8 inspectie voor mijn verzekeraar?

Mogelijk is een SCIOS Scope 8 inspectie voldoende, maar vaak vragen ze om een aanvullende NTA 8220 inspectie op basis van SCIOS Scope 10. Bij twijfel dient u dit na te vragen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

 

Aanvullend op de SCIOS Scope 8 inspectie kan Manders Thermografie een SCIOS Scope 10 inspectie uitvoeren. Beide inspecties voeren wij gelijktijdig uit. Wel krijgt u 2 aparte rapportages.